روش کشیدن خط چشم با چسب نواری، ترفندی بسیار ساده و سریع