مراحل بافت موی هلندی ساده، بافتی بسیار شیک و دخترانه